top of page

INFORMÁCIA O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spoločnosť agentúra AMADEUS s.r.o., IČO: 36 583 332, so sídlom Jilemnického 2, 911 01  Trenčín, zapísaná v obchodnom registri vedeným v OR SR Trenčín, vložka č. 33031/R, oddiel Sro (ďalej len „Spoločnosť“) týmto dokumentom poskytuje svojim obchodným partnerom a kontaktným osobám svojich obchodných partnerov informácie o spracovávaní ich prípadných osobných údajov v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

 

1)    Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je Spoločnosť, ktorú je možné kontaktovať písomne na adrese sídla alebo elektronicky na email   amadeus@amadeus.sk 

 

Účely spracovávania osobných údajov

Osobné údaje sú Spoločnosťou spracúvané pre nasledujúce účely:

a)    Plnenie zmluvných povinností. 

b)    Plnenie zákonných povinností. 

c)    Realizácie vzájomných obchodných vzťahov.

d)    Komunikácia a informovanie.

e)    Vedenie evidencie podnikateľských kontaktov. 

f)     Ochrana právnych nárokov Spoločnosti.

 

2)    Právny základ pre spracovávanie osobných údajov

Právny základ pre spracovávanie osobných údajov Spoločnosti je:

a)    Nevyhnutnosť spracovávania pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy. 

b)    Nevyhnutnosť spracovávania pre splnenie právnych povinností vzťahujúcich sa na Spoločnosť. 

c)    Nevyhnutnosť spracúvania pre účely oprávnených záujmov Spoločnosti, ktorými sú rozvíjanie podnikania Spoločnosti a ochrana právnych nárokov Spoločnosti v prípade sporu. 

 

3)    Kategórie dotknutých osobných údajov

Spoločnosť spracúva osobné údaje svojich obchodných partnerov, pokiaľ sa jedná o fyzické osoby a ďalej osobné údaje zamestnancov, zástupcov, či iných kontaktných osôb týchto obchodných partnerov, pokiaľ takéto údaje Spoločnosť získala, aby mohla riadne plniť svoje zmluvné povinnosti, poskytovať vyžiadané služby a aby mohla efektívne komunikovať so svojimi obchodnými partnermi.  

Spoločnosť tak spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:

a)    Identifikačné údaje 

b)    Kontaktné údaje 

c)    Fakturačné a platobné údaje 

 

4)    Príjemcovia osobných údajov

Okrem Spoločnosti môžu byť osobné údaje poskytnuté štátnym úradom za účelom plnenia zákonných povinností Spoločnosti, profesionálnym poradcom Spoločnosti (advokáti, daňoví poradcovia) a ďalším subjektom poskytujúcim Spoločnosti externé služby (IT odborníci, prekladatelia). Osobné údaje môžu byť rovnako poskytnuté externým subdodávateľom Spoločnosti, v prípade že sú tieto využívané k plneniu zmluvných povinností podľa zmluvy so subjektom údajov.  

5)    Doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené

Osobné údaje budú uložené po celú dobu trvania vzájomných obchodných vzťahov so Spoločnosťou a po ich skončení po dobu nevyhnutne nutnou pre ochranu práv a oprávnených záujmov Spoločnosti, ktorá neprekročí 10 rokov.

 

6)    Zdroj, s ktorého osobné údaje pochádzajú

Osobné údaje sú získané od subjektu údajov, zo zmluvnej dokumentácie uzatvorenej medzi Spoločnosťou a subjektom údajov a ďalej z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok. 

 

7)    Práva subjektov údajov 

Spoločnosť týmto poskytuje informácie o tom, že subjekt, ktorého údaje sú spracovávané má nasledujúce práva:

  • právo pýtať sa Spoločnosti na uchovávanie a spracovávanie svojich osobných údajov, 

  • právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa subjektu,

  • právo požadovať opravu alebo výmaz nesprávnych údajov, poprípade obmedzenie ich spracúvania,

  • právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov,

  • právo získať osobné údaje, ktoré poskytol Spoločnosti v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo na prenositeľnosť takýchto údajov k inému prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, 

  • právo požadovať vysvetlenie protiprávneho uchovávania a spracovávania osobných údajov, pokiaľ by boli tieto údaje uchovávané alebo spracúvané protiprávne, popr. právo požadovať odstránenie protiprávne uchovávaných a spracúvaných údajov, 

  • právo na podanie sťažnosti proti spracúvaniu svojich osobných údajov u príslušného dozorného úradu. 

bottom of page